Xử lý bậc hai

Các công nghệ chính của giai đoạn xử lý bậc hai bao gồm:

Biostyr™

Công Nghệ Lọc Sinh Học Hiếu Khí (BAF) dùng cho quá trình ni-trát hóa / khử ni-tơ cùng một lúc.

Biosep™ / Neosep™

Màng Sinh Học (MBR) kết hợp quá trình xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) và lọc qua màng chìm trong nước

AnoxKaldnes™ MBBR

Công nghệ vi sinh bám dính trên các giá thể lưu động, dùng để khử các chất hữu cơ, ni-trát hóa và khử ni-tơ

Hybas™

 Kết hợp công nghệ bùn hoạt tính và công nghệ MBBR trong cùng một hệ thống

Ecodisk™

Đĩa sinh học xoay, lý tưởng cho các khu dân cư nhỏ

Biodenitro™ & Biodenipho™

Để khử nitrat và phốt-pho

Azenit™

Công nghệ bùn hoạt tính để khử ni-tơ và/hoặc phốt-pho trong nước thải

Organica FBR™

Công nghệ sử dụng cây xanh để xử lý nước thải theo phương pháp tự nhiên, giúp giảm chất thải và giảm năng lượng tiêu thụ mà vẫn bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra vượt tiêu chuẩn Châu Âu.

Share